شرایط و ظوابط

مدارک مورد نیاز

کارمندان:

1- فیش حقوقی یا کسر از حقوق

2-چک کارمندی

3- 2%مبلغ خودرو بصورت چک بانکی یا وجه نقد به عنوان دیپوزیت

جوازداران:

1- جواز معتبر

2- چک معتبر به همراه پرینت سه ماه آخر

3- 7%مبلغ خودرو بصورت چک بانکی یا وجه نقد به عنوان دیپوزیت

مشاغل دیگر که جواز کسب ندارند:

1-سند ملکی

2- چک معتبر به همراه پرینت سه ماه آخر

3- 3%مبلغ خودرو بصورت چک بانکی یا وجه نقد به عنوان دیپوزیت

دانشجویان:

1-معرفی نامه معتبر از واحد دانشگاهی مربوط

2- چک معتبر به همراه پرینت سه ماه آخر

3- 10%مبلغ خودرو بصورت چک بانکی یا وجه نقد به عنوان دیپوزیت

اتباع خارجی:

1-مدرک شناسایی(پاسپورت یا کارت اقامت)

2- ودیعه نقدی مبلغ 1500 دلاری یا 10/000 دلار نسبت به نوع خودرو

3-بلیط رفت و برگشت اجاره گیرنده به ایران و بازگشت

ما را حمایت کنید
 
ما را حمایت کنید
 
ما را حمایت کنید