10 ماشین برتر جدید

30بهمن 1395

10 ماشین برتر هیبریدی .1 BMW i3 94 Ah سال ساخت 2017 مصرف مصرف برق در کیلووات ساعت / 100 کیلومتر 11.3 * / 11.9 * انتشار گاز CO2 ترکیب در گرم / کیلومتر 12 * / 13 ** بهره وری انرژی (با توسعه دهنده محدوده: بهره وری CO2) افزایش دهنده برد مصرف ترکیب در […]